کوچولوی نابغه

نمونه سوالات امتحانی و تیز هوشان برای دوره ی دبستان و راهنمایی و دبیرستان

محیط ومساحت وفرمول بدست آوردن قطر وپاره خط

نام شكل

محيط

مساحت

تعداد

خط تقارن

تعداد قطر

مربع 

اندازه يك ضلع × 4

اندازه يك ضلع × خودش

4

2

مستطيل

(طول + عرض) × 2

طول × عرض

2

2

متوازي الاضلاع

(مجموع 2 ضلع متوالي) × 2

قاعده × ارتفاع

ندارد

2

ذوزنقه متساوي الساقين

مجموع 4 ضلع(اضلاع)

مجموع دو قاعده×ارتفاع تقسيم بر2

1

2

ذوزنقه قائم الزاويه

مجموع 4 ضلع(اضلاع)

مجموع دو قاعده×ارتفاع تقسيم بر2

ندارد

2

لوزي

اندازه يك ضلع × 4

حاصلضرب دو قطر تقسيم بر 2

2

2

مثلث قائم الزاويه

مجموع سه ضلع

قاعده ×ارتفاع تقسيم بر 2

ندارد

ندارد

مثلث متساوي الساقين

مجموع سه ضلع

قاعده ×ارتفاع تقسيم بر 2

1

ندارد

مثلث متساوي الاضلاع

مجموع سه ضلع

قاعده ×ارتفاع تقسيم بر 2

3

ندارد

مثلث مختلف الاضلاع

مجموع سه ضلع

قاعده ×ارتفاع تقسيم بر 2

ندارد

ندارد

دايره

قطر ×14/3

شعاع × شعاع × 14/3

بي شمار

بي شمار

فرمول حساب كردن تعداد قطرهاي چند ضلعي :                                          (3 ـ n ) n   = اقطار چند ضلعي

                                                                                                               2      nتعدادضلع

فرمول بدست آوردن تعداد پاره خط هاي يك خط :                                 (1 ـ n ) n   = پاره خط هاي يك خط

                                                                                                            2                 n  (تعداد نقطه)

  

 

بخش پذيري

2

اعدادي بر 2 بخش پذيرند كه رقم يكان آن ها  0 ،2  ،4 ،6  و 8 باشند .

3

اعدادي بر 3 بخش پذيرند كه  مجموع ارقام آن ها بر 3 بخش پذير باشند.

4

اعدادي بر4 بخش پذيرند كه   2 رقم سمت راست آن ها بر  چهار بخش پذير باشند

5

اعدادي بر  5 بخش پذيرند كه رقم يكان آن ها  0 يا  5 باشند .

6

اعدادي بر  6 بخش پذيرند كه هم بر2 وهم بر 3 بخش پذير ند.

9

اعدادي بر 9بخش پذيرند كه مجموع ارقام آن ها بر 9 بخش پذير باشند.

10

اعدادي بر  10  بخش پذيرند كه هم بر2 وهم بر 5 بخش پذير باشند. (رقم يكان آن ها صفر باشد )

12

اعدادي بر  12 بخش پذيرند كه هم بر3 وهم بر 4 بخش پذيرباشند.

14

اعدادي بر  14 بخش پذيرند كه هم بر2 وهم بر 7 بخش پذيرباشند.

15

اعدادي بر  15 بخش پذيرند كه هم بر3 وهم بر 5 بخش پذيرباشند.

توسط رسول گلی زاده

 

بخش پذیری براعداد 4 و 11 وچند نکته جالب

 

اعدادی بر4 بخش پذیر هستند که یا دو رقم سمت راست آن بر4 بخش پذیر باشد  ویا دوبرابر دهگان عدد به اضافه یگان آن بر4 بخش پذیر باشد  ویا  یکان آن زوج باشد با دوشرط اگر یکان 2و6 بود دهگان فرد باشد واگریکان 0و4و8 بود دهگان زوج باشد

 

اعدادی بر11 بخش پذیر که اگر رقم های آن را یک در میان جمع کنیم وحاصل را از هم کم کنیم بر11 بخش پذیر باشد مثال: عدد17865402  ابتدا اعداد 2و4و6و7 راجمع می کنیم می شود19 واعداد 0و5و8و1 راجمع می کنیم که می شود 14 که پس از تفریق عدد 5  می ماند که بر11بخش پذیر نیست

[ پنجشنبه دوازدهم اسفند ۱۳۸۹ ] [ 8:14 ] [ دوست ]

[ ]مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه