درس علوم چهارم دبستان    1 . کوچکترين واحد ساختماني بدن موجودات زنده چه نام دارد ؟

الف) استخوان
ب) سلول
ج) رگ
د ) پوست
   2 . ميکروسکوپ چيز ها را تا چند برابر بزرگ تر نشان مي دهد.؟

الف) 10برابر
ب) 100برابر
ج) هزار برابر
د) 20برابر
   3. خاکي در آن گياه کاشته مي شود بايد چگونه باشد؟

الف) خشک باشد
ب)سفت باشد
ج) مرطوب ونمناک باشد
د)موارد الف وب صحيح است
   4. بهترين موقع براي سم پاشي آفت ها چه موقع مي باشد؟

الف ) حشره ي بالغ
ب) حشره در تخم
ج) حشره در پيله
د) نوزاد حشره
   5 . کدام جانور انگل است؟

الف)کرم خاکي
ب) ملخ
ج) کرم آسکاريس
د) هيچ کدام
   6 . هواي اطراف ما کدام حالت را دارد؟

الف) جامد
ب) مايع
ج) گاز
د)محلول
   7 . در کدام يک از مکان هاي زير از آيينه ي بر آمده استفاده مي کنند؟

الف) خياطي
ب) سرپيچ جاده ها
ج) آزمايشگاه
د)در ساختن کوره ي آفتابي
   8 . رشد وتقسيم سلول تا پايان عمر ادامه دارد

صحيح
غلط
   9 . گردو خرما وزعفران جزء ادويه ها هستند.

صحيح
غلط
   10 . در محلول ها ماده ي حل شونده خود به خود از حلال جدا مي شود.

صحيح
غلط
   11 . اگر آب دريا را از صافي رد کنيم آب آشاميدني به دست نمي آيد.

صحيح
غلط
   12 . جا هاي خالي را با کلمات مناسب پر کنيد.

*سبزي رنگ برگ ها به سبب وجود ماده اي به نام ................................. است.
*براي جدا کردن مخلوط آب و شن از ......................................استفاده مي کنيم.
*هر قدر زاويه ي بين دو آيينه راکوچک تر کنيم تعداد تصويرها ................. مي شوند.
   13 . اصلاحات زير را تعريف کنيد.

الف )آوند:......
ب) انگل:..............
ج) باز تابش نور:.....
   14 . وظيفه ي سلول روده وسلول استخوان را بنويسيد.

15 . دو تفاوت موجود زنده وموجود غير زنده را بنويسيد.

16 . در پاييز برگ درختان زرد مي شود چه ماده اي در برگ آسيب ديده است؟

17 . دو فايده ي شخم زدن را بنويسيد.

18 . کدام يک از کرم ها براي کشاورزي مفيداست؟ چرا؟

19 . کار کشاورزي يعني....

20 . دو راه مبارزه با آفت را بنويسيد

21 . براي جلوگيري از انتشار کرم کدو چه بايد کرد؟(دو مورد)

22 . دور جانوراني که مهره دار است خط بکشيد .
گنجشک-مرغ- کرمک- گاو- مار- حلزون- پروانه

23 . چه چيز هاي در بازتابش نور موثر هستند؟

24 . دو فايده ي کوره ي آفتابي را بنويسيد.